Schoul Doheem
Zentralschoul Remerschen

Agenda


  Kalenner

  Links


  Neiegkeeten

  09.06.2021

  An der Kloterhal

  Cycle 3.2
  03.06.2021

  Coupe scolaire Elweng 2021

  Den 3. Juni wor d'Coupe scolaire 2021. No eng Rei Woche Virbereedung, wor et dunn esou wäit fir d'Schüler aus dem Cycle 4 hiert Kënne beim Fueren op der Strooss ënner Beweis ze stellen.
  Eng gewëssen Opreegung wor bei deene meechte Kanner ze spieren a sie hunn et all gemeeschtert. Zum Schluss goufen déi dräi Gewënner gekréint. Dëst woren:
  1. Lucie Britz
  2. Luca Greisch
  3. Nils Reinert

  12.05.2021

  Den C4 bereet sech op dˋ Coupe scolaire vir...

  News-Archiv News erstellen