Schoul Doheem
Zentralschoul Remerschen

Neiegkeeten

09.06.2021

An der Kloterhal

Cycle 3.2
03.06.2021

Coupe scolaire Elweng 2021

Den 3. Juni wor d'Coupe scolaire 2021. No eng Rei Woche Virbereedung, wor et dunn esou wäit fir d'Schüler aus dem Cycle 4 hiert Kënne beim Fueren op der Strooss ënner Beweis ze stellen.
Eng gewëssen Opreegung wor bei deene meechte Kanner ze spieren a sie hunn et all gemeeschtert. Zum Schluss goufen déi dräi Gewënner gekréint. Dëst woren:
1. Lucie Britz
2. Luca Greisch
3. Nils Reinert

12.05.2021

Den C4 bereet sech op dˋ Coupe scolaire vir...

News-Archiv News erstellen