Schoul Doheem
Zentralschoul Remerschen

Agenda


  Kalenner

  Links


  Neiegkeeten

  18.03.2021

  ARTEC: Upcycling-Concours

  Léif Kanner ,
  Et huet mech gefreet ze gesinn, dass dir esou fläisseg waart an esou flott Iddien dobäi eraus komm sin. Dir waart richteg kreativ! Et ass dann natiirlech och nët einfach fir ze entscheeden, wien dann elo e Präis gewonnen huet. Ech verroden dat och elo nët hei um Site . Sécher ass, dass ech fir all Iddi immens frou war a gesinn hunn, dass dir motivéiert waart a Spaass drun hat. Bis geschwënn a ganz léif Gréiss - Peggy
  08.03.2021

  Eis Schoulreegelen

  Déi lescht Wochen hu mir an eiser Schoul Reegelen ausgeschafft.
  02.02.2021

  Virliesconcours zu Elweng

  Och dëst Joër hun dˋKanner aus dem Cycle 4 beim Virliesconcours matgemat.

  Mir gratuléieren dem Luca Greisch, deen dëst Joer zu Elweng gewonnen huet.

  Mir wënschen him vill Gléck, wann hien géint Kanner aus aneren Schoul untrëtt!

  Mir soen dem Aline Pütz en décke Merci, well dˋAline mat an der Jury war an sech Zäit geholl huet, mat de Kanner ze üben an hinnen Tipps ze ginn.

  DˋBicherthéik vu Schwéidsbeng huet e flotte Präiss gesponsert. Och dofir en décke Merci!
  News-Archiv News erstellen