Atelieren


De Projet leeft säit iwwer 20 Joer all Freideg Nomëtteg. Zesumme mam deemolegen Inspekter Pierre Reding hu mir fonnt, datt d'Schoulzäit vun de Kanner nët sollt verlängert ginn, dat as méiglech ginn duerch eng Franchise am Stonneplang.

D'Kanner kënnen zweemol am Trimester en Thema auswielen, mat deem si sech bis di nächst Vakanz wëlle beschäftegen. D'Themen gin vun den Enseignanten proposéiert a sinn aus de Beräicher « Sciences », «Konscht » oder « Sport ».

Virun der Krëschtvakanz a virun der Summervakanz ginn d'Elteren invitéiert, fir d'Resultater vun den Atelieren kucken ze kommen.


Virdeeler fir d'Enseignanten :


Virdeeler vun de Kanner :


Obwuel di Atelieren méi Aarbecht fir den eenzelnen Enseignant bedeiten, si mir als Equipp ëmmer nees zur Conclusioun komm, dat et derwäert as, un deem Projet festzehalen.